۱۳۸۸ شهریور ۲, دوشنبه

نمودار نحوه امتیاز دهی لینک در "بالاترین"

در این نمودار، نحوه امتیاز دهی به لینکهای مختلف بالاترین بر حسب زمان ترسیم شده است.

 
Header Image from Bangbouh @ Flickr